Shree Amar Singh Secondary School

Shree Amar Singh Secondary School, English Medium Section ‘A’ & ‘B’ का विद्यार्थीहरुले सबै विषयका गृहकार्य (Homework) बुझाउन निम्न समय तालिका अनुसार विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा आउनु हुन सम्बन्धित विद्यार्थीहरु एवम् अभिभावकहरुलाई जानकारी गरिन्छ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *