Shree Amar Singh Secondary School

amv

सेक्सन क र ख को अनलाइन कक्षाको समय तालिका हप्ता हप्तामा परिवर्तन हुने भएकाले यस हप्ताका लागी समय तालिका यस प्रकार रहेको जानकारी गराऊँदछौ भने सेक्सन ग र घको तालिका भने पुरानै रहने छ । from 2077/207/16 to 2077/07/21

सेक्सन क र ख को अनलाइन कक्षाको समय तालिका हप्ता हप्तामा परिवर्तन हुने भएकाले यस हप्ताका लागी समय तालिका यस प्रकार रहेको जानकारी गराऊँदछौ भने सेक्सन ग र घको तालिका भने पुरानै रहने छ । from 2077/207/16 to 2077/07/21 Read More »

Shree Amar Singh Secondary School, English Medium Section ‘A’ & ‘B’ का विद्यार्थीहरुले सबै विषयका गृहकार्य (Homework) बुझाउन निम्न समय तालिका अनुसार विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा आउनु हुन सम्बन्धित विद्यार्थीहरु एवम् अभिभावकहरुलाई जानकारी गरिन्छ ।

Shree Amar Singh Secondary School, English Medium Section ‘A’ & ‘B’ का विद्यार्थीहरुले सबै विषयका गृहकार्य (Homework) बुझाउन निम्न समय तालिका अनुसार विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा आउनु हुन सम्बन्धित विद्यार्थीहरु एवम् अभिभावकहरुलाई जानकारी गरिन्छ । Read More »