Shree Amar Singh Secondary School

सेक्सन क र ख को अनलाइन कक्षाको समय तालिका हप्ता हप्तामा परिवर्तन हुने भएकाले यस हप्ताका लागी समय तालिका यस प्रकार रहेको जानकारी गराऊँदछौ भने सेक्सन ग र घको तालिका भने पुरानै रहने छ । from 2077/207/16 to 2077/07/21

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *